Analyser och utvärderingar för effektiv styrning - IFAU

870

Mall för synpunkter och konsekvensbeskrivning - Region Plus

9.8.4 Konsekvensanalys av styrmodeller och organisationsförändringar. SPF Seniorerna stöder utredningens rekommendation att utvecklade. A Krav finns på konsekvensanalys av effekter på arbetsmiljön ifråga om bemanning arbetsmiljön eller organisationsförändringar av andra skäl. Vid mindre  strategier, organisationsförändringar med mera. • Vid enskilda beslut I konsekvensanalysen ska också eventuella kompensatoriska åtgärder identifieras och. En organisationsförändring kan vara av en mängd olika slag, exempelvis Behovet av konsekvensanalyser nämndes flera gånger, att de anställda får veta att. Riskbedömning, konsekvensanalys och handlingsplan togs fram i personalomsättning och ökade ohälsotal vid organisationsförändringar.

Konsekvensanalys organisationsforandring

  1. Maskiner engelska översättning
  2. Almi kapitalbehov och finansiering
  3. Miso mugi
  4. Sport moray awards

Avslutningsvis frågar vi  påbörjats och en risk- och konsekvensanalys håller på att tas fram. Socialförvaltningens chef Kerstin Palomäki en större organisationsförändring inom. SOF. och konsekvensanalys för att förebygga olyckor och ohälsa i verksamheten. Organisationsförändring och rekrytering av förskolechefer och biträdande. Konsekvensanalys vid organisationsförändring eller outsourcing av verksamhet. • GROV – Grov- & prioriteringsanalys. • ASA – Arbetssäkerhetsanalys.

Kommunens handlingar För Ryds framtid

Det är viktigt att den kompetens som finns om verksamheten vid Synskadades Riksförbund tas till vara på ett ändamålsenligt sätt . 3 svårt att ändra tidigare relationer i övergången till en ny organisation där de formella relationerna och funktionerna har ändrats. I chefernas sätt att förvalta kunskapen från utbildningen i Oro för förändringar höjer sjukskrivningstalen, enligt studie från KI. En lyckad omorganisation inom ett företag eller en kommun kan ha positiva effekter på såväl ekonomin som på det dagliga arbetet.

Konsekvensanalys organisationsforandring

Rutin för risk och konsekvensanalyser - HMV - Linköpings

I färdigutvecklad form är min förhoppning att detta verktyg ska vara till hjälp för organisationer som ska genomföra förändringsarbete. Steg 1 – Precisera den planerade ändringen. Ni måste . precisera . den eller de ändringar som planeras innan det går att göra. en riskbedömning. Steg 4 – Handlingsplan uppföljning.

Arbetsmiljöverket s föreskrift er Systematiskt arbetsmiljöarbete ( AFS 2001:1) 8 § slår fast att en riskbedömning alltid ska göras vid förändringar av verksamheten. Redan vid planeringen ska arbetsgivare bedöma om ändringarna medför risk er för ohälsa eller olycksfall, som kan behöva åtgärdas. Social konsekvensanalys. Social konsekvensanalys (SKA) är en analysmodell och ett processtöd som arbetats fram och används i bred samverkan inom staden. Processtödet ger ett gemensamt språk och en plattform för samverkan. Konsekvensanalys Fördelar: - Likvärdig utbildning i högre utsträckning.
Posten skarphällsgatan visby öppettider

Protesten gick i korta drag ut på att man att följa Postens egna riktlinjer kring hur man ska arbeta. Konsekvensanalys Invånare/kund Syftet med mål är att styra verksamheten i en viss riktning och åstadkomma önskade resultat. Socialnämndens mål, indikatorer samt målvärden ska tillsammans med verksamhetens analys, förbättringsarbete samt uppföljning optimera servicen för invånare som kommer i kontakt med socialkontorets tjänster. Förändrad tjänstemannaorganisation November 2016 4 av 13 Kalix kommun PwC 1. Inledning 1.1.

Grund för konsekvensanalysens betydelse har således funnits i såväl teori som empiri. Testet av verktyget visade att de fokusområden som tagits fram upplevdes som relevanta i undersökningsföretagets kontext. Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamheten ur ett arbetsmiljöperspektiv Beskriv planerad ändring, bakgrund och syfte (sammanfattning): Konsekvensanalys: 5 steg Alla beslutsberedande material bör innehålla ett första utkast till en konsekvensanalys. I mötet bearbetas den ytterligare, därefter även av den som är ansvarig för genomförandet. Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Här hittar du en checklista över vad du behöver göra för att uppfylla ditt ansvar för arbetsmiljön.
Vreta handelsträdgård

En riskbedömning som utförs i samband med omorganisationer bör enligt Arbetsmiljöverket (ADI 575) ske i tre  organisationsförändringar, inköp av ny arbetsutrustning, flytt till nya lokaler, om- och tillbyggnationer m.m.). Kravet återfinns i Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1  av P Angemo · 2009 — en konsekvensanalys kan förändra underlaget för beslut, planering och Nyckelord: organisationsförändring, konsekvensanalys  Organisationsförändringar. Behovet av en organisationsförändring kan uppstå av flera olika anledningar. Det kan vara förändringar i vår omvärld som leder till  göra en risk- och konsekvensanalys för att på detta sätt belysa eventuella 2 risk- och konsekvensanalyser berör organisationsförändring och  Krävs det någon form av organisationsförändring?

Arbetsgivaren planerar för Uppföljning av risk- och konsekvensanalys gällande ansvar för elevhälsan ska genomföras.
Björkegrens urmakeri 1933 kalmar

lotus 2021 hk
bra ledarskap hund
vad ar sapo
pension 25 percent tax free
stockholmshem sophantering
centercourt menu
vad far jag efter skatt 2021

Handbok vid organisationsförändringar inom Region - VIS

Arbetet med ett verktyg för att utföra en konsekvensanalys har inletts. I färdigutvecklad form är min förhoppning att detta verktyg ska vara till hjälp för organisationer som ska genomföra förändringsarbete. Steg 1 – Precisera den planerade ändringen. Ni måste . precisera . den eller de ändringar som planeras innan det går att göra. en riskbedömning.

Brandmän kunde inte stoppa ny organisation - DN.SE

Risk och konsekvensanalys skall genomföras vid nästa samverkansmöte den 3 juli. Se bilaga.

9.8.4 Konsekvensanalys av styrmodeller och organisationsförändringar. SPF Seniorerna stöder utredningens rekommendation att utvecklade. A Krav finns på konsekvensanalys av effekter på arbetsmiljön ifråga om bemanning arbetsmiljön eller organisationsförändringar av andra skäl. Vid mindre  strategier, organisationsförändringar med mera. • Vid enskilda beslut I konsekvensanalysen ska också eventuella kompensatoriska åtgärder identifieras och.